Splošni pogoji mobilne aplikacije Generali ZAME (01-GZM-01/24)


Mobilna aplikacija Generali ZAME (v nadaljevanju: mobilna aplikacija) je del Generali Programa prednosti ZAME (v nadaljevanju: Program). Mobilno aplikacijo si lahko osebe prenesejo iz spletne trgovine App Store ali Google Play in jo lahko uporabljajo le registrirani uporabniki Programa (v nadaljevanju: član).

Mobilna aplikacija je namenjena vsem članom Programa. S pomočjo mobilne aplikacije in nasvetov člani hitreje pridejo do vsakodnevnega dobrega počutja. Ker je zdravje cilj vsakogar, je mobilna aplikacija na voljo vsem članom, tako strankam GENERALI zavarovalnice d. d. kot tistim, ki niso stranke. V aplikaciji je na voljo tudi pregled Generali točk in možnost koriščenja ugodnosti Programa. 

Mobilna aplikacija omogoča tudi nastavitev osebnih ciljev za zdrav življenjski slog in možnost pridobivanja posebnih nagrad, če so za to izpolnjeni vsakokrat določeni pogoji.

1. Splošni pogoji, opredelitve
Ponudnik mobilne aplikacije Generali ZAME:  

GENERALI zavarovalnica d. d. (v nadaljevanju: Generali)

Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Brezplačna telefonska številka: 080 70 77
E-naslov: info.si@generali.com
www.generali.si
www.generali-zame.si

Ime mobilne aplikacije: Generali ZAME
E-naslov: zame@generali.si

Uporabnik mobilne aplikacije in član Programa

Član Programa lahko postane vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 18 let in ima v Sloveniji pridobljeno davčno številko, sprejema Splošne pogoje Generali Programa prednosti ZAME in opravi registracijski proces. Registracijski proces lahko opravi na spletni strani www.generali-zame.si ali neposredno pred prvo uporabo mobilne aplikacije.

Uporabnik mobilne aplikacije se mora pred prvo uporabo aplikacije strinjati s temi Splošnimi pogoji mobilne aplikacije Generali ZAME (v nadaljevanju: Pogoji) in jih sprejeti. Uporaba mobilne aplikacije je brezplačna.

Član mora imeti ustrezno mobilno napravo, ki ni prilagojena tako, da uporabniku nudi korenski dostop (t.i. “rootane” oziroma “jailbreakane” naprave).

Če je uporabnik mobilne aplikacije že član Programa (npr. je predhodno registracijo v Program že opravil na spletni strani) se v mobilno aplikacijo prijavi z istim Rekono računom, ki ga je uporabil pri spletni registraciji.

2. Prenos mobilne aplikacije in registracija za uporabnike, ki so že člani Programa

Uporabnik mobilno aplikacijo na svojo mobilno napravo prenese iz mobilne trgovine App store (uporabniki Apple iOS) oz. Google play (uporabniki Android).

Če je uporabnik mobilne aplikacije že član Programa (npr. je predhodno registracijo v Program že opravil na spletni strani), se v mobilno aplikacijo prijavi z istim Rekono računom, ki ga je uporabil pri spletni registraciji.

Pred prvo uporabo mora sprejeti te Pogoje, Splošne pogoje Generali Programa prednosti ZAME ter podati privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, povezanih z zdravjem.

Za članstvo v Generali Program prednosti ZAME član prejme Generali točke, kot je to opredeljeno v Splošnih pogojih Generali Programa prednosti ZAME. Ob prvi prijavi v mobilno aplikacijo član Programa prejme dodatne Generali točke.

3. Prenos mobilne aplikacije in registracija za uporabnike, ki še niso člani Programa

Uporabnik mobilno aplikacijo na svojo mobilno napravo prenese iz mobilne trgovine App Store (uporabniki Apple iOS) oz. Google Play (uporabniki Android).

Uporabnik mobilne aplikacije mora ob prvem zagonu mobilne aplikacije opraviti registracijski postopek v Program in sprejeti Splošne pogoje Generali Programa prednosti ZAME ter Splošne pogoje mobilne aplikacije Generali ZAME in podati privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, povezanih z zdravjem.

Ob registraciji v Program in mobilno aplikacijo se član strinja, da bo:

 • zagotovil resnične, točne, aktualne in popolne podatke o sebi kot del postopka registracije in
 • vzdrževal in ažurno posodabljal svoje podatke, da bodo resnični, točni, aktualni in popolni.

Če član posreduje kakršne koli informacije, ki so neresnične, netočne, neaktualne ali nepopolne, ali ima Generali utemeljene razloge za sum, da so te informacije neresnične, netočne, neaktualne ali nepopolne, ima Generali pravico, da začasno zavrne, ustavi ali prekine registracijo v Program ter uporabo mobilne aplikacije člana.

Ob registraciji v Program prek mobilne aplikacije si član ustvari račun in profil, ki ga v postopku zaščiti z geslom. Vsak član je odgovoren za ohranjanje zaupnosti gesla in računa ter sam nosi odgovornost v zvezi z njima. Generali ne odgovarja za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja te odgovornosti člana. V primeru, da član zazna kakršno koli nepooblaščeno uporabo gesla ali računa oziroma kakršno koli drugo kršitev varnosti, mora o tem nemudoma obvestiti Generali na e-naslov zame@generali.si. Generali ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja odgovornega ravnanja z geslom, računom in uporabo mobilne aplikacije.

Za članstvo v Generali Program prednosti ZAME član prejme Generali točke kot je to opredeljeno v Splošnih pogojih Generali Programa prednosti ZAME. Ob prvi prijavi v mobilno aplikacijo član Programa prejme dodatne Generali točke.

4. Ugodnosti Programa za uporabnike mobilne aplikacije

Uporabniki mobilne aplikacije imajo v aplikaciji na voljo vse ugodnosti, ki izhajajo iz članstva v Programu, vključno z ugodnostmi, ki jih lahko koristijo pri Generali ali njegovih partnerskih podjetjih (v nadaljevanju: Ponudniki).

Član prejme kupon ugodnosti neposredno na e-naslov, s katerim se je prijavil v Program. Ponudniku ga izkaže na način, kot to predpiše posamezni ponudnik (v tiskani ali digitalni obliki prek e-pošte, mobilne denarnice ali mobilne aplikacije). Ponudnik lahko pri posamezni ugodnosti določi tudi obveznost člana, da predloži dokazilo o izpolnjevanju dodatnih pogojev za koriščenje ugodnosti (npr. identifikacija z osebno izkaznico ipd.). Ponudnik lahko določi, da so do posamezne ugodnosti poleg člana upravičeni tudi njegovi družinski člani.

Dodatne ugodnosti za uporabnike mobilne aplikacije
Poleg ugodnosti, ki izhajajo iz članstva v Programu, imajo uporabniki mobilne aplikacije na voljo tudi možnost sodelovanja v nagradnih igrah in koriščenje posebnih občasnih ugodnosti, ki so na voljo zgolj uporabnikom mobilne aplikacije.

Za posamezne nagradne igre bodo veljala vsakokrat veljavna pravila nagradne igre.

5. Izstop iz Programa v mobilni aplikaciji

Član lahko kadarkoli izstopi iz Programa v mobilni aplikaciji tako, da v razdelku Meni/Uporabniški račun/Moj račun/Podrobnosti izbere možnost Izstop iz Programa. Izstop iz Programa vpliva na znižanje Generali točk kot je to opredeljeno v Splošnih pogojih Generali Programa prednosti ZAME.

Z izstopom iz Programa član izgubi pravice, ki so opredeljene v 3. točki teh Pogojev. Vsi podatki, ki so vezani na uporabo mobilne aplikacije (npr. število korakov, sodelovanje v izzivih ipd) se izbrišejo oz. anonimizirajo.

6. Ponovna prijava v Program in uporaba mobilne aplikacije

Član, ki je v preteklosti izstopil iz Programa v mobilni aplikaciji, se lahko kadarkoli ponovno prijavi v Program na način, opisan v teh Pogojih. Pri ponovni prijavi v Program se podatki vezani na uporabo pred izstopom ne prenesejo in se pričnejo beležiti znova.

7. Politika sprejemljive uporabe

Član se zavezuje, da:

 • bo skrbno hranil svojo mobilno napravo in jo varoval kot dober gospodar tako, da bo preprečil izgubo, krajo in/ali zlorabo le-te, ter da je ne bo dajal na vpogled ali uporabo nepooblaščenim osebam, pri čemer je odgovoren za vsako škodo, ki lahko nastane posredno ali neposredno zaradi uporabe mobilne naprave s strani nepooblaščenih oseb,
 • na svojo mobilno napravo ne bo nameščal nelegalne programske opreme, kar bi lahko motilo ali onesposobilo uporabo mobilne aplikacije ali komunikacijsko omrežje – v kolikor uporabnik s svojim ravnanjem povzroči škodo, zanjo v celoti odgovarja tako Generali-ju kot tudi mobilnemu operaterju;
 • bo redno nameščal varnostne popravke za operacijski sistem mobilne naprave in za aplikacije, nameščene na mobilni napravi ter uporabljal varnostne funkcije, ki jih omogočajo mobilne naprave (npr. šifriranje, oddaljeno brisanje, sledenje lokaciji in podobne tehnologije).

Generali bo po lastni presoji ugotovil, ali je z uporabo mobilne aplikacije člana prišlo do kršitve politike sprejemljive uporabe. Če pride do kršitve te politike, lahko Generali ukrepa, kot je opredeljeno v nadaljevanju.  

Neupoštevanje politike sprejemljive uporabe pomeni bistveno kršitev teh Pogojev in lahko povzroči, da bo Generali sprejel vse ali katerega koli od naslednjih ukrepov:

 • izdaja opozorila članu,
 • sodni postopek proti članu za povračilo škode in vseh stroškov (vključno z, vendar ne omejeno na razumne administrativne in pravdne stroške), ki so posledica kršitve,
 • razkritje takih informacij organom pregona. 

Ukrepi, opisani v tej politiki, niso omejeni in Generali lahko sprejme kakršen koli drug primeren ukrep. 

Član je seznanjen, da Generali lahko hrani vsebino in jo lahko tudi razkrije, če to zahteva zakon ali je v dobri veri, da je takšno ohranjanje ali razkritje razumno potrebno za:

 • skladnost z veljavno zakonodajo,
 • uveljavitev teh Pogojev,
 • odgovor na trditve, da katera koli vsebina krši pravice tretjih oseb, ali
 • zaščito pravic, lastnine ali varnosti Generali, osebne varnosti njegovih uporabnikov in javnosti.
8. Pravice intelektualne lastnine in licence

Vsa besedila, programska oprema, glasba, zvok, fotografije, grafika, video, postavitev in oblikovanje strani ali drugo gradivo, ki ga vsebuje aplikacija, ali informacije, ki jih Generali posreduje prek aplikacije, so zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami, patenti, ali drugimi lastniškimi pravicami, skladno z veljavno zakonodajo.

Član se strinja, da ne bo spreminjal Generali programske opreme na kakršen koli način ali v kateri koli obliki, in da ne bo uporabljal spremenjene različice Generali programske opreme, ne glede na to, ali bi šlo za namen pridobitve nepooblaščenega dostopa do Generali ali ne. Član se strinja, da ne bo dostopal do mobilne aplikacije na noben drug način kot prek vmesnika, ki je na voljo za uporabo pri dostopu do mobilne aplikacije.

Zunanje povezave
Generali ali tretje osebe lahko članu zagotovijo povezavo do spletnih mest ali virov tretjih oseb. Te povezave so članom na voljo izključno kot priročno orodje in ne kot potrditev vsebine na takšnih spletnih mestih tretjih oseb.

Generali nima nadzora nad vsebino ali varnostjo takšnih spletnih mest in virov, zato ni odgovoren za razpoložljivost takšnih zunanjih spletnih mest ali virov ter ne podpira in ne prevzema odgovornosti za kakršno koli vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali drugo gradivo na takih spletnih mestih ali virih, ali za kakršno koli škodo ali izgubo, povzročeno ali domnevno povzročeno z ali v zvezi z uporabo ali zanašanjem na katero koli takšno vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo prek katerega koli takega mesta. Če se član odloči za dostop do povezanih spletnih mest tretjih oseb, to stori na lastno odgovornost.

9. Omejitev odgovornosti

Mobilno aplikacijo uporablja član na lastno odgovornost. Če se član ne strinja z vsebino ali storitvijo ali s temi Pogoji ali drugimi pravili v zvezi z uporabo mobilne aplikacije, jo lahko preneha uporabljati in izstopi iz Programa.

10. Spremembe funkcionalnosti, ukinitev ali onemogočanje uporabe mobilne aplikacije

Generali po lastni presoji in kadar koli dodaja ali ukinja funkcionalnosti mobilne aplikacije ali kateri koli njen del, z ali brez obvestila. Prav tako lahko Generali po lastni presoji in kadar koli preneha zagotavljati mobilno aplikacijo, z ali brez obvestila. Generali lahko po lastni presoji onemogoči uporabo mobilne aplikacije, če meni, da je član kršil ali ravnal neskladno s Pogoji.

Član se strinja, da se lahko vsaka ukinitev dostopa člana do mobilne aplikacije v skladu s katero koli določbo teh Pogojev izvede brez predhodnega obvestila, in se strinja, da lahko Generali mobilno aplikacijo uporabniku takoj onemogoči in izbriše vse podatke člana, ki so povezane z uporabo mobilne aplikacije. Generali ne odgovarja članu ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli onemogočanje uporabe mobilne aplikacije.

11. Podatki o blagovni znamki

Logotip Generali ZAME in drugi logotipi mobilne aplikacije so blagovne znamke Generali.

12. Splošno

Ti Pogoji, skupaj s Obvestilom o  zasebnosti, predstavljajo celoten dogovor med Generali in članom v zvezi z uporabo spletnega mesta ali mobilne aplikacije.

Morebitne pritožbe ali zahtevki, ki bi izhajali iz uporabe aplikacije, nam pošljite na zame@generali.si, v primeru sodnih postopkov pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

Če katero koli določbo teh Pogojev pristojno sodišče ugotovi za neveljavno, neveljavnost takšne določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh Pogojev, ki ostanejo v polni veljavi.

13. Sprejemanje teh Pogojev

Član se s sprejemom teh Pogojev zavezuje k njihovemu spoštovanju in upoštevanju, v nasprotnem preneha  uporabljati mobilno aplikacijo.

14. Varstvo osebnih podatkov

Informacije o tem, kako Generali v okviru uporabe mobilne aplikacije obdeluje vaše osebne podatke, najdete tukaj.

15.  Spremembe teh Pogojev

Morebitne spremembe teh Pogojev bo Generali vsakokrat objavil v mobilni aplikaciji in prek izbranih komunikacijskih kanalov, s katerimi se je član registriral v Program. Prek spletne strani www.generali-zame.si lahko vsak član v vsakem trenutku dostopa do vsakokrat veljavnih Pogojev in Prilog.

16. Veljavnost splošnih pogojev

Ti Pogoji pričnejo veljati 30. 4. 2024.